Reverzna osmoza 3MRO4-40x40BW/TW

3M reverzna osmoza tipa 3MRO4-40x40BW/TW je kompaktna reverzna osmoza predviđena za rad i proizvodnju desalinizirane vode u iznosu od 1000l/h.

Tehničke karakteristike

Kapacitet permeata- 1000 l/h

Stupanj iskoristivosti - 70%

Kapacitet koncentrata - 428 l/h

Ukupna količina ulazne vode - 1428 l/h

Priključak ulazne vode - DN20/d25

Priključak permeata - DN15/d20

Priključak koncentrata - DN15/d20

ZAHTJEVI KVALITETE ULAZNE VODE

Sadržaj soli     Raspon pH vrijednosti     Slobodni klor   Ukupno Fe, Mn   Ukupna tvrdoć      Mutnoća        COD   

Max. 4500             3.0 – 10.0                   Max. 0.1             Max 0.2                  4 - 8                Max 0.5        Max 5

   [mg/l]                   [pH]                         [mg/l]                [mg/l]                 [°dH]                 [NTU]           [mg/l]

Video