Naslovnica > Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu:

3 M d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

OIB: 45975769859

MBS: 080016240

EUID: HRSR.080016240

Telefonski broj: 01 62 33 488

E-mail:  info@b2b.aqua3m.com

Sjedište: Školska 60, Gornje Podotočje, 10410 Velika Gorica

Registracija: Trgovački sud u Zagrebu, sudski registar, upis na temelju Ugovora o osnivanju od 01. ožujka 1991. godine.

IBAN: HR72 2360000 1101219025

Temeljni kapital: 20.600,00 kuna uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Marko Vuković, direktor; Martina Vuković, direktor; Mile Vuković, prokurist

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

Nositelj svih prava na internet stranici www.3-m.hr je trgovačko društvo 3 M d.o.o.

3 M d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na World Wide Web mreži – Internet.

Ovi opći uvjeti poslovanja propisuju uvjete i pravila za korištenje iste te se odnose na korištenje gore navedene Internetske stranice. Korištenjem Internetske stranice korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice i web shopa u skladu s njima.

Ovi opći uvjeti predstavljaju i predugovorne obavijesti sukladno čl. 60 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22).

3 M d.o.o. pruža online uslugu prodaje  u svoje ime i račun te može nastupati i u ime i/ili za račun trgovca (treću pravnu osobu; poslovnog partnera) o čemu će se kupci obavijestiti putem gore navedene internetske stranice. U navedenom slučaju se također primjenjuju ovi opći uvjet.

 

OPĆE ODREDBE

Prodavatelj je :

3 M d.o.o., Školska 60, Gornje Podotočje, 10410 Velika Gorica, OIB: 45975769859,

koji putem Internetske trgovine prodaju proizvode Kupcu.

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internetske trgovine na način da Prodavatelju preda ponudu za kupnju pojedinog i/ili grupe proizvoda Prodavatelja.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, jamstva za ispravnost proizvoda (garancija) i uvjete njenog korištenja, prava na prigovor i raskid ugovora, uvjete dostave, zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku primitka potvrde Prodavatelja o narudžbi na e-mail adresu Kupca. Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.

Na pravne osobe kao kupce i na fizičke osobe koje  sklapaju pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostacima Proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini.

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na stranici www.3-m.hr

Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti odnosno ispisati Opće uvjete na vlastitom računalnom sistemu.

Kupnjom proizvoda putem Internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio ove Opće uvjete kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta.

Kupac – fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupci su dužni dati točne, važeće, istinite i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine.

Prodavatelj nije odgovoran za pogreške, netočnosti ili druge nedostatke informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Prodavatelj neće biti odgovorno za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit, materijalnu i nematerijalnu štetu.

 

UVJETI KUPOVINE

Internetska kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac prijavi na za to predviđenom mjestu. Proizvodi koje je moguće kupiti postavljeni su na Internetskoj stranici, a uz svaki prikazani proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Ukoliko Kupac izvrši kupovinu proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati Kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćene cijene, kupovina drugog proizvoda ili isporuka proizvoda u najkraćem mogućem vremenu kada ga Prodavatelj pribavi).

 

UVJETI PLAĆANJA

Sve cijene su istaknute u kunama i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine.

Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)

Cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove prijevoza, dostave ili poštanskih usluga.

Izravne troškove eventualnog povrata robe Kupac mora snositi sam.

Naručenu robu možete platiti po predračunu ili općom uplatnicom (virmanom).

Plaćanje po predračunu – Ukoliko se vrši plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa šaljemo predračun sa potrebnim podacima za plaćanje. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu ili se može osobno preuzeti.

Kupac je unaprijed dužan naznačiti da treba R1 račun.

 

Kupac je suglasan da, ukoliko Prodavatelj prema vlastitom nahođenju u slučaju sumnje na zlouporabu bilo koje vrste plaćanja, može i izričito je ovlašten bilo koju takvu transakciju bez najave i prethodne obavijesti obustaviti te može sve relevantne podatke predati nadležnim tijelima radi kaznenog progona potencijalnih počinitelja.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima uskoro istječe rok uporabe.

Ukoliko se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i raskid ugovora. Ukoliko kupac ne može iz bilo kojeg razloga izvršiti plaćanje kupoprodajne cijene, Prodavatelj je ovlašten jednostrano otkazati postupak kupnje. U tom slučaju Kupac odgovara Prodavatelju za svu štetu i sve troškove koje bi Prodavatelj pri tome mogao imati.

Prodavatelj se svim svojim snagama trudi osigurati skladnost i ažurnost podataka objavljenih na internetskim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, raskid ugovora ili zamjenu naručenog proizvoda.

Sve fotografije proizvoda su simbolične i ne odražavaju svojstva proizvoda.

Moguća su manja odstupanja u odnosu na prikazane fotografije ili opise naših proizvoda. 3 M d.o.o. nije odgovoran za eventualno nastale tehničke propuste i pogreške u cijenama, kao i druge tipografske i/ili fotografske pogreške i propuste.

U slučaju greške u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, pogreške u tehničkom opisu, fotografiji proizvoda proizvod se neće prodati po pogrešno navedenoj cijeni, a kupac ima pravo raskida ugovora pod uvjetima iz ovih Općih uvjeta poslovanja.

 

Raskid ugovora

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke robe odnosno za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom sukladno odredbama zakona i ovim Općih uvjeta poslovanja.

U slučaju materijalnog nedostatka na robi na odnose prodavatelja i kupca primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obvezno pravni odnosi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od petnaest dana računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu jedne godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

 

Pravo potrošača na raskid ugovora

Odredbe ovog članka odnose se isključivo na Potrošače – fizičke osobe koji sklapaju pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.  Ako je jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.  Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok iz stavka 1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, rok iz stavka 1. započinje teći od dana sklapanja ugovora.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to pisanim putem u kojem mora biti obrazložen razlog raskida.

Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora iz ovih općih uvjeta poslovanja za što mora imati dokaz (potvrda pošte, vidljiv datum iz e-maila i sl.).

Ako Potrošač jednostrano raskine ovaj Ugovor, Prodavatelj će izvršiti povrat novca koji je primio od Kupca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka Potrošača o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Potrošač odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Prodavatelj ponudio ili ako ne postoji opravdani razlog.

Neće se izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Potrošač je dužan robu predati ili je poslati na adresu 3 M d.o.o., Školska 6, Gornje Podotočje, Velika Gorica 10410, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Potrošač izvršio uplatu služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno ovim Općim uvjetima poslovanja obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju.

Potrošač ne smije koristiti digitalni sadržaj ili digitalne usluge te ih ne smije stavljati na raspolaganje trećim osobama. Potrošač ne smije kupljenje proizvode koje želi vratiti ili reklamirati u navedenom roku od 14 dana stavljati na raspolaganje i/ili korištenje trećim osobama. Sav rizik u tom slučaju prelazi isključivo na Potrošača, a u ostalim slučajevima primjenjuju se rokovi, prava i obveze Potrošača/Kupca iz gore navedenog Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Povrat novca biti će izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi Proizvod. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Potrošač.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Vraćeni Proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Potrošač odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda. Potrošač treba robom rukovati i pregledati je na isti način na koji mu se to dozvoljava u trgovini.

U slučaju povrata robe koja je korištena na način koji nije potreban za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe, robe koja je vidno korištena ili je korištena u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje naravi, karakteristika i funkcioniranja robe, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 50% vrijednosti vraćene robe za umanjenje vrijednosti robe, odnosno minimalni iznos od 113,02 kn / 15,00 € (razmjerno sniženje cijene za umanjenu vrijednost robe).

Umanjena vrijednost robe može se osobito odnositi na troškove čišćenja i popravaka te, ako se roba više ne može prodati kao nova, objektivni opravdani gubitak pri prodaji vraćene robe kao rabljene robe ili njezinog otpisa/uništenja.

U slučaju povrata robe koja je korištena na način suprotno uputama proizvođača ili su korišteni u mjeri većoj nego što je to potrebno za utvrđivanje naravi, karakteristika i funkcioniranja robe, nema svu pripadajuću ambalažu ili nisu dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 80% vrijednosti vraćene robe za umanjenje vrijednosti robe, odnosno minimalni iznos od 113,02 kn / 15,00 € (razmjerno sniženje cijene za umanjenu vrijednost robe).

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji u slučajevima definiranim člankom 86. Zakona o zaštiti potrošača odnosno ako je:

 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja prodavatelja
 • potrošač posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • potrošač posebno zahtijevao posjet prodavatelju radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti
 • te u ostalim slučajevima propisano Zakonom o zaštiti potrošača

 

Pristup sustavu

Kupci i potrošači su sami odgovorni za pristup svojem sustavu i sami će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka. Pristupom u sustav korisnik prihvaća Opće uvjete poslovanja te može na iste iskazati prigovor najkasnije prije prve kupnje.

Dostava

Naručenu robu dostavljamo putem dostavnih službi ili naše vlastite dostave (Grad Zagreb). Za sve narudžbe od 3.767,25 kn / 500,00 € (bez PDV-a) na više dostava je BESPLATNA. Za sve narudžbe ispod 3.767,25 kn / 500,00 € (bez PDV-a) dostava se naplaćuje 226,04 kn / 30,00 € (PDV nije uključen). Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022)

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti i u našem sjedištu. Osobno preuzimanje robe je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

Prodavatelj će obavijestiti kupca  kada je  narudžba spremna za isporuku. Rok za preuzimanje narudžbe je 8 dana od dana primitka obavijesti.

Roba se dostavlja kupcu dostavnom službom, trošak dostave snosi kupac.

Proizvodi koji su plaćeni, a nije odabrano osobno preuzimanje,  biti će isporučeni Kupcu na adresu kupca ili na adresu treće osobe navedene u ponudi kupca. Redovna dostava se vrši do ulaza u stambeni/poslovni objekt željene adrese.

– ukoliko se roba nalazi na više vanjskih lokacija, dostava se u pravilu vrši u roku od 3-7 radnih dana od izvršene narudžbe (u slučaju plaćanja putem virmana, nakon primljene uplate). Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je naznačio kupac zbog toga što kupac trenutno nije na naznačenoj adresi troškove slijedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke, snosi kupac.

Proizvod se smatra isporučenim kada preuzimatelj parafira pisanu potvrdu o preuzimanju iste te istu dostavi Prodavatelju ili preda dostavnoj službi.

Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako roba ima vidna oštećenja ambalaže, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate – dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava za slučaj da roba koju želite nije raspoloživa. Za povrat, zamjenu ili reklamaciju javite se našoj korisničkoj službi putem emaila: info@b2b.aqua3m.com

 

Komercijalno jamstvo

Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je prodavatelj dobio od svog dobavljača.

Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:

 • nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena uporaba navedena u tehničkim uputstvima
 • nestručna montaža ili stavljanje u pogon od kupca ili trećih neovlaštenih osoba
 • šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda

Jamstvo se neće priznati ako je nedostatak pokušala otkloniti neovlaštena osoba. Kupac ima pravo pokušati otkloniti nedostatak sam ili uz pomoć trećih osoba samo u nužnim slučajevima tj. ako je ugrožena sigurnost osoba ili imovine, odnosno ako prodavatelj kasni sa postupanjem prema prigovoru.

Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu.

Kupac gubi pravo iz naslova jamstva u slučajevima, koji su određeni u jamstvenom listu, pogotovo ako proizvod nije montiran stručno odnosno u skladu sa uputstvima za montažu i uporabu.

Jamstveni rok za prodavateljev asortiman je 12 (dvanaest) mjeseci od dana isporuke

 

Zaštita osobnih podataka kupca

Osobni podaci kupaca pribavljeni putem Internetske trgovine zaštićeni su i čuvaju se u skladu s Politikom zaštite osobnih podataka na web stranci.

Osobni podaci Kupaca biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koji su predmet web shop te za ispunjenje zakonskih obveza. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje Kupaca o ponudama proizvoda, poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjenu međusobne suradnje. Svi se podaci o korisnicima i Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja. Za više informacija o obavijesti o obradi podataka stranke kliknite ovdje.

Za više podataka o politici zaštite osobnih podataka na web stranici kliknite ovdje.

Kupac jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te prihvatom ovih općih uvjeta potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

U slučaju spora pred sudom mjesno je nadležan stvarno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore podnesu u  poslovnom prostoru , putem pošte na adresu 3 M d.o.o., Školska 60, Gornje Podotočje, 10410 Velika Gorica, odnosno putem elektroničke pošte na adresu info@b2b.aqua3m.com nakon čega će Prodavatelj potvrditi primitak prigovora Kupcu.

Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno Zakonu o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

 

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije ili putem tijela za ARPS: Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2.

 

Sudsko rješavanje sporova

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i kupac će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu društva 3 M d.o.o., i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske uz primjenu hrvatskog prava kao mjerodavnog.

 

Stupanje na snagu

Ovi opći uvjeti se primjenjuju od 01. rujna 2022. godine

 

 

Imate li problema s kvalitetom vode u domaćinstvu?

Imamo rješenje za Vas!